เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Displaying 1-3 of 3 results.
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565
รวมประกาศ/นโนบาย/มาตรการ ต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
.....มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลว.1ก.พ.65.pdf
.....บันทึกประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการการป้องกันการทุจริจ ลว.1ก.พ.65.pdf
.....ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น ปีงบประมาณ64 ลว.5ต.ค.63.pdf
.....ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น ปีงบประมาณ65 ลว.1ก.พ.65.pdf
.....มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลว.1ก.พ.65.pdf
.....มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลว.1ก.พ.65.pdf
.....มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก ข้าราชการ ลว.1ก.พ
.....มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว.1ก.พ.65.pdf
.....มาตรการป้องกันการรับสินบน ลว.1ก.พ.65.pdf
.....มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.1ก.พ.65.pdf
.....มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ลว.1ก.พ.65