วันที่ประกาศหัวข้อ
24 พฤษภาคม 2566ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บริเวณฝ่ายรถขุดที่ 6 ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤษภาคม 2566ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ,ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดซองน้ำซึม (ซองขา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พฤษภาคม 2566ซื้อน้ำยารองพื้น CRS-2 จำนวน 4๐ แกลนลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พฤษภาคม 2566จ้างขุดลอกลำรางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เมษายน 2566จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมเสาจำนวน 10 ต้น ณ บริเวณบ้านศรีโลหะฯ ซอย 9 หมู่ที่ 1 จำนวน 4 ต้น และบริเวณฝ่ายรถขุดที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล หมู่ที่ 5 จำนวน 6 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566