ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 101
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบ IP NETWORK หมู่ที่ 5 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ขวดบรรจุ ขนาด 1 ลิตร ,ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดซองน้ำซึม (ซองขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2566