นโยบายและแผน

นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

      ผู้บริหารท้องถิ่นมีแนวทางนโยบายในการพัฒนา   5   ประการ   ดังนี้

1.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

      1.1  พัฒนาและปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ทางเท้า สะพาน รางระบายน้ำ รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งจำกัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย

      1.2  พัฒนาและปรับปรุงไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ  ให้มีความสว่างอย่างทั่วถึง

      1.3  พัฒนาและปรับปรุงให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร อย่างทั่วถึง

      1.4  พัฒนาและปรับปรุงการบริการด้านสาธารณะต่างๆ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เช่น ติดตั้งเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว  ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศประจำตำบล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง

2.  นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                               

      2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์เช่น ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี  อบรมให้ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ                                          

      2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ เช่น ฝึกอบรมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม ฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่ จัดตั้งกลุ่มอาชีพสนับสนุนเงิน ทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ฯลฯ

      2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เช่น สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพเสริม ฯลฯ                           

      2.4  ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  อุตสาหกรรมในครอบครัว และการประกอบอาชีพของราษฎร                               

3.  นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

      3.1  ส่งเสริมและสนับสนุน บำรุงรักษาศาสนา  ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เช่น จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ   

      3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น สนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนต่างๆ เช่น อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

      3.3  ส่งเสริมคุณภาพและอนามัยของประชาชน เช่น ควบคุม รณรงค์ ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

      3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.)

      3.5  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการชุมชน เช่นสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชร คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและ       กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

      3.6  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

4.  นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม                          

      4.1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม            

      4.2  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค       

      4.3  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจำกัดขยะมูลฝอย

      4.4  คุ้มคอรง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.  นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

      5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน                              

      5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

      5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน

      5.4  จัดระเบียบของชุมชนและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                                

      5.5  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      5.6  จัดกิจกรรมและโครงการตามความประสงค์ของประชาคมโดยมุ่งเน้นยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก

      5.7  จัดทำโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล

      5.8  จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ

      5.9  พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร โดยเน้นการให้การบริการ ความรวดเร็วถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้

      5.10 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  สถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม

      5.11 กิจกรรมหรืองานอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำ