การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-2 of 2 results.
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66)
1.รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน.pdf
(เอกสารแนบท้าย1)คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง.pdf
(เอกสารแนบท้าย2)รับทราบการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพสินทางราชการ.pdf
(เอกสารแนบท้าย3)บันทึกข้อความรายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ท่าม่วง ปีงประมาณ 2565.pdf
(เอกสารแนบท้าย3)รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.ท่าม่วง.pdf
(เอกสารแนบท้าย4)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ท่าม่วง ลว.1พ.ย.2565.pdf
(เอกสารแนบท้าย4)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.ท่าม่วง ลว.1พ.ย.2565.pdf
(เอกสารแนบท้าย4)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท่าม่วง ลว.1พ.ย.2565.pdf