ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 7 results.
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียดการแถลง.pdf
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf
รายงานประมาณการรายรับ.pdf
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf
รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 2565.pdf
บันทึกหลัการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf
บันทึกหลัการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.pdf
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ปี 2565.pdf
บันทึกหลัการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.pdf
ข้อมูลเบื้องต้นของอปท..pdf
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf
รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf
ประกาศ ข้อบัญญัติ ปี 2565.pdf
หน้าปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565.pdf
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562