การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Displaying 1-3 of 3 results.
นายวรเดช กาญจนอโนทัย นายก อบต.ท่าม่วง ประธานคณะทำงาน เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2565 ได้ร่วมประชุมทบทวนและกำหนดความเสี่ยงการทุจริต เพื่อความโปร่งใสในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
นายวรเดช กาญจนอโนทัย นายก อบต.ท่าม่วง ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเร่งด่วน เพื่อยกระดับผลคะแนน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลว. 1 ก.พ.2565