การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Displaying 1-4 of 4 results.
แผนบริหารการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.1คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ลว.11ก.พ.2565.pdf
1.2บันทึกเชิญประชุม ลว.11ก.พ.2565.docx.pdf
2.รายงานการประชุม ลว.14ก.พ.2565.pdf
3.1ประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ลว.16ก.พ.2565.pdf
3.2แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว.16ก.พ.2565.pdf
3.3บันทึกแจ้งดำเนินการตามแผนฯ ทุกส่วนราชการ.pdf
4.1บันทึกรายงานติดตามประเมินผลแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ รอบ 6 เดือนแรก 2565.pdf
4.2แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ6เดือนแรก 2565.pdf
4.3แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ6เดือนแรก 2565.pdf
5.1บันทึกรายงานติดตามประเมินผลแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ รอบ 6 เดือนหลัง 2565.pdf
5.2แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ6เดือนหลัง 2565.pdf
5.3แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ6เดือนหลัง 2565.docx.pdf
6.1บันทึกรายงานผลตามแผนจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565.pdf
6.2แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565.pdf
6.3แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565.pdf