แผนพัฒนาท้องถิ่น

Displaying 1-5 of 15 results.
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
ไม่มีข้อมูล!!
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566
แผนพัฒนาท้องท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
1.0ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ประกาศ 17 ส.ค.2564.pdf
1.1หน้าปกแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570.docx
1.2คำนำ.docx
1.3ส่วนที่ 1_ส่วนที่ 2 หน้า1-36.docx
1.4ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ หน้า37-42.docx
1.5บัญชีสรุปโครงการ แบบ ผ.01 หน้า43-49.docx
1.6ย.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02 หน้า50-85.xlsx
1.7ย.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน แบบ ผ.02 หน้า86-94.xlsx
1.8ย.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แบบ ผ.02 หน้า95-126.xlsx
1.9ย.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม แบบ ผ.02 หน้า127-143.xlsx
1.10ย.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แบบ ผ.02 หน้า144-163.xlsx
1.11ย 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ แบบ ผ.02 หน้า164-171.xlsx
1.12ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล หน้า172-176.docx
1.13เพิ่มเติมภาคผนวก แผนพัฒนา 66 -70.docx
O7แผนพัฒนาท้อง 2566-2567 ของ อบต.ท่าม่วง.pdf
O7เพิ่มเติมภาคผนวก แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 -2570 ของ อบต.ท่าม่วง.pdf