ข่าวการเงิน

 ประเภท :  7 มีนาคม 2567 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เล่มฟ้า สตง.รับรอบแล้ว)
 ประเภท : งบทดลอง 4 ธันวาคม 2566 รายงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
 ประเภท :  27 พฤศจิกายน 2566 รายงานการเงินประจำปี 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 29 มิถุนายน 2566 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 31 มีนาคม 2566 เรื่อง งบการเงินปีงบประมาณ 2565 (สตง.รับรองแล้ว)
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 มีนาคม 2566 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3
 ประเภท : สถิติการเงิน 28 ธันวาคม 2565 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 23 ธันวาคม 2565 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 ตุลาคม 2565 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท :  1 เมษายน 2565 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565