ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 31 มีนาคม 2566 เรื่อง งบการเงินปีงบประมาณ 2565 (สตง.รับรองแล้ว)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 23 ธันวาคม 2565 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท :  1 เมษายน 2565 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท :  28 มีนาคม 2565 งบการเงินประจำปี 2565 (สตง.รับรองแล้ว)
 ประเภท :  4 มกราคม 2565 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท :  30 ธันวาคม 2564 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 2 )
 ประเภท :  26 ตุลาคม 2564 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564
 ประเภท :  5 ตุลาคม 2564 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประเภท :  30 กันยายน 2564 ประกาศ เรือง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี 2565 (ไตรมาส 1)
 ประเภท : สถิติการเงิน 16 กันยายน 2564 ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณปี 2565