โครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

11 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงร่วมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 เนื่องในวันเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี โดยนายกวรเดช กาญจนอโนทัย คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.ท่าม่วง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง บูรณาการร่วมกับโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ วัดสันติคิรีศรีบรมธาตุ (วัดเขาดิน) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี การถวายเทียนพรรษา ถือเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา ที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เพื่อเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนาส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป ซึ่งการถวายเทียนเป็นกุศลทานคือการให้ทานอย่างหนึ่ง ซึ่งเทียนเป็นบ่อเกิดแห่งแสงสว่าง อีกทั้งประโยชน์จากเทียนพรรษาในการให้แสงสว่าง เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!