โครงการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

15 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 12 มกราคม 2567
นายวรเดช กาญจนอโนทัย นายก อบต.ท่าม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ได้จัดโครงการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี บูรณาการร่วมกับโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
ณ โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี สิทธิหน้าที่ของตนเอง การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประชาชน ผู้ปกครอง ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก การส่งเสริมให้เด็กได้สนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ผู้ปกครอง และกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการพัฒนาการของเด็ก บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ตามคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2567 ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” โดยท่านนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าเด็กไทยเก่ง มีศักยภาพ มีความคิดดี และทันสมัย หน้าที่ของรัฐบาล คือการสนับสนุนให้เด็กไทย เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี มีความภูมิใจในตัวเอง พร้อมทั้งอยากให้เด็กไทย Enjoy กับการใช้ชีวิตในวัยเด็ก แต่ขณะเดียวกันก็มีโลกทัศน์ที่กว้าง มีความเป็นไทยพร้อม ๆ กับมีความเป็นสากล เป็นพลเมืองของโลกที่สามารถเคารพความแตกต่างหลากหลายได้ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งต่อไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!