ร่วมโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567

4 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทั้งสิ้น 121 ศูนย์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระจายกระบวนการยุติธรรมสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐอย่างสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนและภาระหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีการขับเคลื่อนภารกิจ 5 ด้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ดำเนินการจัดโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง จึงขอเชิญคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าม่วงเข้าร่วมโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันพฤหัสบดีที่  4  มกราคม  2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!